Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės

Vartojamos sąvokos:

1.1 Sexas.lt – 1) Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 1075668 Lukas Zemeckas, registruotos buveinės adresas Kadagių g. 57, Vijolių k., LT-76311 Šiaulių r. sav., korespondencijos adresas Kadagių g. 57, Vijolių k., LT-76311 Šiaulių r. sav.. 2) elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Sexas.lt.
1.2 Pirkėjas – 1) juridinis asmuo; 2) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 3) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.3 Registruotas vartotojas – Sexas.lt užsiregistravęs ir turintis paskyrą asmuo.
1.4 Lankytojas - Sexas.lt naršantis asmuo.
1.5 Paskyra – Pirkėjo registravimosi Sexas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.6 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Sexas.lt.
1.7 Sexas.lt partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Sexas.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Sexas.lt užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Sexas.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Sexas.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
1.8 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.9 Asmens duomenų valdytojas – Sexas.lt.
1.10 Paslaugos – visos Sexas.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
1.11 Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Sexas.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
1.12 Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Sexas.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
1.13 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
1.14 Administratorius – už Sexas.lt rinkodarą atsakingas asmuo.
1.15 IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.16 Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Sexas.lt taisyklės“.
1.17 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Bendrosios nuostatos

2.1 Privatumo politika reglamentuoja Pirkėjo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2 Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3 Pirkėjas, nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad Sexas.lt juos valdys ir tvarkys Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.4 Sexas.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.4.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.4.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.4.3 Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
2.4.3.1 duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis „Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Sexas.lt taisyklių“;
2.4.3.2 sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
2.4.3.3 Sexas.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
2.4.3.4 asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Sexas.lt arba Sexas.lt partneris, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
2.4.4 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.4.5 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.4.6 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.4.7 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.5 Sexas.lt Lankytojų kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. "cookies").
2.5.1 Įrašyta informacija naudojama atpažinti Sexas.lt, kaip ankstesnį Sexas.lt Lankytoją, rinkti svetainės lankomumo statistiką.
2.5.2 Lankytojas gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Sexas.lt įrašo, ir gali ištrinti įrašytus slapukus.
2.5.3 Lankytojas, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos
Lankytojui gali būti neprieinamos.
2.5.4 Lankytojui naršant ir kitaip naudojantis Sexas.lt, Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (slapukai). Lankytojas gali atšaukti informacijos (slapukų) įrašinėjimą, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1 Pirkėjo asmens duomenys, Sexas.lt registracijos formoje nurodyta informacija, renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
3.1.1 apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
3.1.2 išrašyti PVM sąskaitas faktūras;
3.1.3 organizuoti prekių pateikimą ir pristatymą;
3.1.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
3.1.5 tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2 Registracijos Sexas.lt metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
3.3 Sexas.lt tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjų ir Registruotų vartotojų asmens duomenis, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.4 Sexas.lt turi teisę statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
4. Asmens duomenų keitimas/naujinimas ir perdavimas trečiosioms šalims.
4.1 Sexas.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims Privatumo politikoje aprašytiems tikslams įgyvendinti ir kitais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.2 Pirkėjas ir kiti Registruoti vartotojai turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti paskyroje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1 Pirkėjas ar Registruotas vartotojas leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:
5.1.1 reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
5.1.2 nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
5.2 Sexas.lt gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, turi pateikti atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu el. paštu info(eta)Sexas.lt arba paštu Kadagių g. 57, Vijolių k., LT-76311 Šiaulių r. sav..

Privatumo politikos keitimas/naujinimas

6.1 Sexas.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
6.2 Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos Sexas.lt.
6.3 Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja redakcija, turi teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info(eta)Sexas.lt arba paštu Kadagių g. 57, Vijolių k., LT-76311 Šiaulių r. sav.. Nesutikęs su Privatumo politika Pirkėjas praranda teisę naudotis Sexas.lt paslaugomis.
6.4 Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Sexas.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website